Podmínky používání portálu

I. Úvodní ustanovení

 1. Hodnocení-práce.cz
  1. Hodnocení – práce je portál, který slouží jako prostor pro vkládání příspěvků hodnocení práce firem.
  2. Výklad pojmů
   1. Podmínky – tyto Podmínky užívání hodnoceni-prace.cz, jsou dostupné na www.hodnoceni-prace.cz
   2. Provozovatel hodnocení-práce.cz , VSV net s.r.o., IČ: 29136971, DIČ: CZ29136971, Zichovec 82, 27374
   3. Firma - podnikatel ve smyslu zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, založená na firemní kartě, která je hodnocena svými zákazníky.
   4. Uživatel – uživatel internetu, přistupující na stránky www.hodnoceni-prace.cz za účelem prohlížení hodnocení a komentářů Firem, zadávání komentářů a hodnocení práce, služeb, pokud má osobní zkušenost s Firmou, jejíž práci a služby hodnotí. Anonymní hodnocení není umožněno.
   5. Obchodník - spolupracovník provozovatele, který nabízí produkty a služby portálu.
 2. Práva a povinnosti Provozovatele
  1. Provozovatel se zavazuje, že bude provozovaný server udržovat a neustále aktualizovat.
  2. Provozovatel je oprávněn odstranit jakékoli hodnocení, příspěvek bez uvedení důvodu. Zejména pak takový, který je v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy, nesouvisí s tématem, nebo který je schopen jakkoliv poškodit provozovatele, Firmu nebo Obchodníka. O odstranění příspěvku není provozovatel povinen Uživatele informovat nebo mu sdělit jakékoli důvody odstranění.
  3. Provozovatel neodpovídá zejména za porušení práv autorských práv třetích osob k fotografiím, umísťovaným v rámci hodnocení na portále www.hodnoceni-prace.cz, porušení právních předpisů na ochranu osobnosti, na ochranu proti nekalé soutěži nebo na ochranu průmyslového vlastnictví, neodpovídá za neoprávněný zásah do dobré pověsti právnické osoby. Dále Provozovatel neodpovídá za nedostupnost způsobenou poskytovateli internetového připojení.
  4. Provozovatel serveru hodnoceni-práce.cz je oprávněn odtajnit údaje Uživatele tohoto serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s provozovatelem serveru hodnoceni-práce.cz nebo proti Provozovateli. Aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost Uživatelů serveru hodnoceni-práce.cz nebo jiných osob.
  5. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služeb z důvodu modernizace nebo úprav Portálu nebo z důvodu údržby komunikačního a informačního systému.
  6. V případě opodstatněných pochybností ohledně pravdivosti Uživatelem uvedených údajů, Provozovatel služeb může požádat o předložení příslušných dokumentů, potvrzujících předkládané informace.
  7. V souladu s § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti je Provozovatel oprávněn zasílat Uživatelům, jejichž e-mailovou adresu získal v rámci poskytnutí služeb Uživatelům, obchodní sdělení, týkající se hodnoceni-práce.cz nebo její obchodní činnosti, na tuto e-mailovou adresu. Tento souhlas má Uživatel možnost kdykoliv bezplatně odvolat odpovědí na obchodní sdělení v požadovaném formátu
 3. Práva a povinnosti Firmy
  1. Užívání portálu hodnocení-práce je pro Firmu zpoplatněno dle platného ceníku.
  2. Firma, která vstoupí do systému webu, je povinna seznámit se s těmito Podmínkami a v případě, že s nimi nesouhlasí, je povinna zdržet se jakéhokoliv používání služeb.
  3. Zaregistrovat se mohou jen Firmy s adresou v České nebo Slovenské republice. Všechny údaje v registraci musí být uvedeny pravdivě a správně.
  4. Každá Firma může vlastnit na jedno IČ pouze jednu registraci (firemní kartu), kterou má právo si zdarma editovat.
  5. E-mailová adresa a telefonní číslo Firmy, je Provozovatelem evidováno jako identifikační znak, které budou u hodnocení uvedena k další komunikaci nebo zpětné vazbě.
  6. Firma nebude portál www.hodnoceni-prace.cz používat k žádným protiprávním a neetickým aktivitám, či ho jinak zneužívat.
  7. Firma nebude portál nijak upravovat či kopírovat.
  8. Firma si nebude psát hodnocení sama sobě (pod pseudonymem) na firemní kartu.
  9. Firma se má právo vyjádřit k hodnocení kdykoliv (formou chatu). O každém hodnocení je Firma informována prostřednictvím e- mailu, který si Firma nastaví.
  10. Registrace Firmy může být zrušena, pokud Firma při užívání hodnoceni-práce.cz porušuje tyto Podmínky, právní předpisy nebo zanikne. Registrace Firmy může být zrušena na základě její žádosti zaslané na kontaktní email, nebo pokud Firma při užívání hodnoceni-práce.cz porušuje tato Pravidla nebo právní předpisy.
 4. Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel, který vstoupí do systému portálu, je povinen seznámit se s těmito Podmínkami a v případě, že s nimi nesouhlasí, je povinen zdržet se jakéhokoliv používání služeb. Podmínky jsou pro Uživatele závazné, a to bez nutnosti uzavírání zvláštní smlouvy.
  2. Uživatel, který s Podmínkami souhlasí, je oprávněn prostřednictvím rozhraní hodnoceni-práce.cz vkládat k jednotlivým Firmám své hodnocení jejich práce, služby (v Podmínkách jen „hodnocení“). Hodnocení je názorem Uživatele, nikoli Provozovatele. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah či pravdivost informací prezentovaných Uživatelem v hodnocení a za soulad těchto informací s právními předpisy. Přidání hodnocení je bezplatné a bez nároku na honorář.
  3. Uživatel se zavazuje, že svá hodnocení uvede pravdivě a nebude vědomě poškozovat jméno hodnocené firmy. Na žádost Provozovatele je Uživatel povinen doložit, že mu Firma práci, služby v jím uvedeném hodnocení poskytovala. Pokud tuto skutečnost nedoloží, Provozovatel hodnocení Uživatele odstraní z portálu. Pokud i po doložení poskytnuté práce, služeb požádá Firma Provozovatele o výmaz hodnocení, Provozovatel zruší firemní kartu hodnocené Firmy bez náhrady.
  4. Uživatel hodnocení zaručuje provozovateli, že má práva ke zveřejnění jakýchkoliv obrázků či fotografií, které k hodnocení přidal a zároveň tím uděluje souhlas Provozovateli k jejich zveřejnění na internetu.
  5. Hodnocení budou psaná uživateli srozumitelně a v souladu s dobrými mravy.
  6. Přidání hodnocení je bezplatné a Uživateli za ně nepřísluší žádná odměna. Vložením hodnocení dává Uživatel Provozovateli svolení k užití Příspěvků v rámci portálu www.hodnoceni-prace.cz ve formě zpřístupnění třetím osobám, reprodukce a úpravě hodnocení, a to ať tvoří autorské dílo ve smyslu zák.č. 121/2000 Sb., autorského zákona, či nikoliv. Provozovatel je oprávněn právo k užití hodnocení udělit třetí osobě, jako výhradní nebo nevýhradní.
  7. Uživatel souhlasí s tím, že bude u jeho hodnocení zveřejněno jeho jméno, které mu bude při zadávání vlastního hodnocení zobrazeno.
  8. Registrace Uživatele může být zrušena, pokud při užívání hodnoceni-práce.cz porušuje tato Pravidla nebo právní předpisy. Registrace Uživatele může být zrušena na základě jeho žádosti zaslané na kontaktní email, nebo pokud Uživatel při užívání hodnoceni-práce.cz porušuje dobré mravy.

II. Závěrečná ustanovení

 1. Firma a Uživatel – fyzická osoba uděluje Provozovateli serveru www.hodnoceni-prace.cz výslovný souhlas ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ke zpracování jím poskytnutých osobních údajů za účelem poskytování služeb dle těchto podmínek anebo za účelem interního využití, pro marketingové účely své vlastní anebo osob, které přímo nebo nepřímo ovládá či jinak patří s provozovatelem serveru www.hodnoceni-prace.cz do marketingového seskupení a to na dobu neurčitou.
 2. Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky změnit, o čemž je povinen informovat Uživatele a Firmy na stránkách www. hodnoceni-práce.cz. Uživatel potvrzuje svůj souhlas se zněním aktuální verze Podmínek pokaždé, kdy zadává příspěvek nebo hodnocení.
 3. V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Podmínek.

VSV net s.r.o.

Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 1. 2013.